im. Adama Mickiewicza w Zabrzu
styczeń 2016
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
styczeń 2016
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Monthly Archives: styczeń 2016

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA I ZWROTU BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW

ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

W Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w ZABRZU

 

Podstawa prawna:

Art. 22 aj-ak ustawy z dnia 30 maja 2014 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014, poz. 811)

 

 1. Podręczniki oraz materiały edukacyjne, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły. Z kolei materiały ćwiczeniowe przekazane uczniowi stanowią jego własność.
 2. Ilekroć mowa o:
 • podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej;
 • materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
 • materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
 1. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dziennik Ustaw z 2008 r. nr 205 poz.1283)
 3. Biblioteka nieodpłatnie:
 • wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową;
 • zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną ;
 • przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.
 1. W przypadku uczniów klas pierwszych rodzic lub opiekun prawny potwierdza pisemnie w „Zbiorczym arkuszu odbioru podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych dla uczniów klas I” odbiór w/w oraz zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie zasad korzystania ze zbiorów przez dziecko.
 2. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Instrukcją Przetwarzania Danych w SP 14 w Zabrzu.
 3. Przekazanie uczniom klas pierwszych i drugich poszczególnych części podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych odbywa się w obecności nauczyciela bibliotekarza i wychowawcy. Pozostali uczniowie z klas czwartych otrzymują podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia od nauczycieli przedmiotu, którzy pobrali je wcześniej z biblioteki.
 4. W sytuacjach wskazanych przez nauczyciela uczeń ma prawo zabrać podręcznik/materiały edukacyjne do domu z obowiązkiem przyniesienia ich do szkoły we wskazanym terminie. Materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w szkole i w domu.
 5. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki, nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.
 6. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:
 • czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;
 • czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;
 • uczniowie są zobowiązani obłożyć podręczniki w celu ich ochrony przed zniszczeniem,
 • zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych,
 • uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;
 • z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;
 • podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.
 1. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:
 • uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;
 • w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo – odbiorczy, do której uczeń został przyjęty przekazanie materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.
 1. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.
 2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy I i II zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
 • kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
 • kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej.

Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik klasa …., część …” (podając numer części).

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:
 • do języka obcego nowożytnego do klasy I, II szkoły podstawowej,
 • do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV szkoły podstawowej,

szkoła może żądać od rodziców ucznia:

 • odkupienia we własnym zakresie podręczników lub materiałów edukacyjnych,
 • lub wpłacenia na konto szkoły kosztu zakupu podręcznika jaki poniosła szkoła. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek obsługiwany przez ING BANK ŚLĄSKI S.A., numer rachunku: 25 1050 1230 1000 0023 5388 5250. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik klasa …., przedmiot ….” .

Wykaz kosztów podręczników, będzie dostępny: na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie, bibliotece oraz u wychowawców klas.

 1. Decyzję o konieczności zwrotu kosztu zakupu lub zwrotu samego podręcznika podejmuje komisja złożona z nauczycieli powołanych w tym celu przez dyrektora szkoły.
 2. Ostatecznym terminem zwrotu kosztu zakupu lub zwrotu odkupionego podręcznika jest ostatni dzień zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Odkupione podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej, natomiast kserokopie dowodu wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Zwrot odkupionego podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.

 

Ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).

Zabrze, 28.04.201 r.

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania  – rok szkolny 2015/2016

KLASY I-III

Edukacja wczesznoszkolna

klasa I

klasa II

klasa III

Język angielski

klasa I

klasa II

klasa III

Język francuski

Ogólne kryteria kl. I – III

klasa I

klasa II

klasa III

Religia

klasa I

klasa II

klasa III

KLASY IV-VI

j. polski

klasa IV

klasa V

klasa VI

matematyka

klasa IV

klasa V

klasa VI

Historia

klasa IV

klasa V

klasa VI

Przyroda

Muzyka

Ogólne Kryteria

klasa IV

klasa V

klasa VI

Plastyka

kryt.ocen.plast.IV-VI.15_16

Zajęcia techniczne

kryt.ocen.zaj.tech.VI.15_16

kryt.ocen.zaj.tech.V.15_16

kryt.ocen.zaj.tech.IV.15_16

Zajęcia komputerowe

kryt.ocen.zaj.komp.IV_VI.15_16

Religia

kl_4_katecheza_ocen.15_16

kl_5_katecheza_ocen.15_16

kl_6_katecheza_ocen.15_16

Język angielski

kryt.ocen.j.ang.IV.15_16

kryt.ocen.j.ang.V.15_16

kryt.ocen.j.ang.VI.15_16

Język francuski

og.kryt.ocen.j.franc.kl.4_6_15_16

kryt.ocen.j.fr.4

kryt.ocen.j.fr.5

Wychowanie do życia w rodzinie

WDZ.kryt.15_16doc


LISTY DO NASZYCH PRZYJACIÓ
Ł

Zabrze,22.10.15

Droga Mileno!

Chciałam Ci opowiedzieć o moim mieście – Zabrzu.

Jest w nim wiele zabytków i atrakcji na przykład Kopalnia Guido, wieża ciśnień… Dla tych lubiących przyrodę można tu spotkać wiele ciekawych okazów roślin i zwierząt. Najbardziej jednak zachęcam Cię do wizyty w Miejskim Ogrodzie Botanicznym. Jest tam pełno roślin i zwierząt, można tam spotkać różne ryby, owady, ptaki… Ogólnie jest to chyba najpiękniejsze miejsce na świecie i bardzo lubię tam przebywać. Wracając do zabytków i atrakcji polecam Kopalnię Guido- zabytkowe Muzeum Górnictwa Węglowego. Najpierw zjeżdża się windą kilkaset metrów pod ziemię, a potem zaczyna zwiedzanie starej kopalni. Jest tam bardzo dużo ciekawych eksponatów, między innymi przyrządy górnicze. W wielu parkach zabrzańskich można również podziwiać przyrodę i zwierzęta: stare kasztanowce, wielkie dęby czy kaczki. Są to też idealne miejsca na wypoczynek i sport. W Zabrzu jest także wiele kin, teatrów, sklepów, jest też filharmonia…

Jeszcze raz gorąco polecam Ci przyjazd do Zabrza. Jeśli kiedyś tu będziesz, przyjdź mnie odwiedzić.

Pozdrawiam

Ola

wieza cisnien

Zabrze, 16.12.2015r.

Droga Mary Jane!

Słyszałam, że ostatnio zamierzasz wybrać się do Polski, więc chciałabym Ci opisać ten wspaniały kraj.

W Zabrzu – mieście, w którym mieszkam znajduje się miedzy innymi: Kopalnia Guido, Skansen Królowa Luiza oraz przepiękny ogród botaniczny.

W Warszawie – stolicy Polski jest Grób Nieznanego Żołnierza, duży Pałac Prezydencki, śliczny Park Łazienkowski, wiele mostów nad najdłuższą (polską) rzeką Wisłą oraz bardzo wysoki Pałac Kultury i Nauki.

Gdańsk – miasto znajdujące się nad Morzem Bałtyckim, co roku gości wielu obcokrajowców, ze względu na wypoczynek nad morzem i wiele cennych towarów (np.: bursztyn, muszle…). Oddychanie morskim powietrzem jest bardzo korzystne dla zdrowia, więc turyści przyjeżdżają tu również w celach terapeutycznych.

Na południu kraju jest Zakopane – miejscowość w górach słynąca z pysznych, kozich serów – oscypków oraz długiej ulicy z bardzo dużą ilością sklepów i sklepików – Krupówek. W zeszłym roku byłam tam na feriach z rodzicami i bratem. Najbardziej podobało mi się zjeżdżanie na nartach ze stoków.

Jeżeli chodzi o przyrodę w Polsce, to drzewa porastają trzy piąte jej powierzchni. Mamy też 21 parków narodowych oraz wiele rezerwatów przyrody.

Mam nadzieję, że zaciekawił Cię mój kraj i zechcesz go odwiedzić.

Do zobaczenia – Karolina

1.Co to jest, gdzie to jest? (odpowiedzi są w liście)