REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Szkoły Podstawowej nr14

z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu.

§ 2

Samorząd uczniowski, działający w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty
z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły Podstawowej nr 14
z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 3

Do głównych celów działalności SU należą:

 1. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

 2. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii
  i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,

 3. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

 4. promowanie wiedzy na temat obowiązków i praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,

 5. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

 6. organizowanie i udział w akcjach charytatywnych,

 7. pomaganie w organizacji uroczystości szkolnych,

 8. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców
  i innymi organami.

Rozdział III: ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.

§ 4

Do Rady SU należą:

 1. Samorządy Klasowe (przewodniczący i zastępca) klas III – VI wybierane
  w poszczególnych oddziałach.

 2. Zarząd SU.

Ich kadencja trwa 1 rok. Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą być łączone.

§ 5

Samorząd Klasowy:

 1. reprezentuje klasę,
 2. organizuje życie klasy we współpracy z wychowawcą,
 3. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

 4. organizuje pomoc koleżeńską we współpracy z wychowawcą,
 5. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
 6. informują uczniów o działalności Zarządu SU.

Zebranie Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole wraz z Zarządem SU nazywane jest Radą SU.

§ 6

Do obowiązków Samorządów Klasowych w ramach pracy w Radzie SU należy:

 1. uczestnictwo w pracach Rady SU i realizacja celów SU,
 2. współpraca z Zarządem SU i opiekunem SU,
 3. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, również poprzez zgłaszanie propozycji działań na rzecz społeczności uczniowskiej,

 4. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

§ 7

Zarząd SU składa się z:

1. Przewodniczącego SU,

2. Dwóch Wiceprzewodniczących SU,

3. Czworo stałych członków Zarządu, stanowiących kierownictwo wybranych przez siebie sekcji.

§ 8

Przewodniczący SU:

 1. kieruje pracą Zarządu SU,
 2. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,

 3. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady SU,
 4. podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Rady SU wskazuje inną osobę sporządzającą notatkę z obrad.

§ 9

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

 1. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
 2. wnoszenie propozycji do rocznego planu pracy SU,
 3. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
 4. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
 5. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
 6. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU,
 7. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU (w razie potrzeb)

§ 10

Na pierwszym zebraniu, członkowie Rady SU podejmują decyzję o przynależności do danej sekcji SU oraz wybierają spośród siebie przewodniczacych sekcji.

§ 11

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach), działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

§ 12

 1. Obrady Rady SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU, na prośbę co najmniej połowy członków Rady SU, na prośbę członków jednej sekcji lub na wniosek opiekuna SU, przynajmniej raz na kwartał.

 2. Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu.

§ 13

Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§ 14

Dyrekcja szkoły i opiekun SU mogą uchylić decyzję i postanowienia Rady SU, jeżeli są one sprzeczne z interesami szkoły oraz obowiązującym prawem oświatowy.

Rozdział IV: ORDYNACJA WYBORCZA

§ 15

Organy wybieralne SU: Zarząd SU oraz Przedstawiciele Samorządów Klasowych wybierani są co roku w miesiącu wrześniu, Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie
i większościowe.

§ 16

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń klas II – VI.

§ 17

Każdy wyborca bierze udział w wyborach osobiście.

§ 18

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

 1. stałego członka Zarządu SU – posiada każdy uczeń szkoły,
 2. Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Samorządu Klasowego – posiada każdy
  uczeń danej klasy.

§ 19

 1. Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się w nowym roku szkolnym na
  pierwszej godzinie wychowawczej w klasach IV – VI oraz w pierwszym tygodniu nauki
  w klasach II – III. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przewodniczącym
  Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.

 2. Klasy I wybierają Samorząd Klasowy w II półroczu nowego roku szkolnego.

 3. W drugim tygodniu nauki w klasach I – III oraz na drugiej godzinie wychowawczej w klasach
  IV – VI w nowym roku szkolnym, wychowawca przeprowadza rozmowę z klasą na temat zadań
  i kompetencji SU, a także nakreśla sylwetkę członka Zarządu SU zachęcając uczniów do
  kandydowania w wyborach na członka Zarządu SU.

§ 20

Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w skład której wchodzi 1 przedstawiciel każdej klasy szóstej, który nie jest kandydatem. O wyborze przedstawiciela klasy do Szkolnej Komisji Wyborczej decyduje opiekun SU w porozumieniu
z wychowawcą klasy.

§ 21

Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na tydzień przed ustalonym przez opiekuna SU
w porozumieniu z dyrekcją szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:

 1. przygotowanie wyborów,
 2. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,
 3. przeprowadzenie wyborów,
 4. obliczenie głosów,
 5. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.

§ 22

Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:

 1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.

 2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej.

 3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.

 4. Członkami Zarządu SU zostaje siedem pierwszych osób, które otrzymało największą liczbę głosów.

 5. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów
  w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.

 6. Wiceprzewodniczącymi Zarządu SU zostają osoby, która otrzymały drugą i trzecią w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.

 7. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność
  w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.

§ 23

1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie:

 1. rezygnacji,
 2. końca kadencji,
 3. po ukończeniu nauki w szkole.

2. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

 1. w miejsce członka Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,

 2. w miejsce stałych członków Zarządu SU – Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,

 3. w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni pierwszy Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne.

§ 24

 1. W przypadku niekompetencji członka Rady SU pozostali członkowie wraz z opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji, co jednak nie oznacza równoczesnego pozbawienia członkostwa w radzie.

 2. Niekompetencją jest m.in. niewypełnienie obowiązków i zadań wynikających z pełnienia danej funkcji oraz działanie niezgodne z regulaminem SU.

 3. Członek, któremu zarzuca się niekompetencję, ma prawo odwołać się od decyzji Rady Samorządu Uczniowskiego przedstawiając na piśmie odpowiednie argumenty w terminie do 2 tygodni od przyjęcia do wiadomości decyzji Rady. Po zapoznaniu się z argumentacją, zebranie członków Rady SU może odwołać wcześniejszą decyzję.

 4. Z Rady Samorządu Uczniowskiego może zostać usunięty uczeń, który swoim zachowanie przynosi hańbę dobremu imieniu szkoły i SU. Rada Samorządu Uczniowskiego decyduje
  o usunięciu takiego ucznia większością głosów w wyniku głosowania tajnego.

§ 25

Dokumentację SU tworzą:

 • regulamin SU;
 • plan pracy SU;
 • sprawozdania z działalności za I i II semestr;

Rozdział V: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

Miejscem zebrań Rady SU oraz przechowywania dokumentacji regulującej działania SU jest sala nr 303.

§ 27

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

§ 28

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących SU decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.

§ 29

Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady SU i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady SU.

§ 30

Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 1 tygodnia od daty jej podjęcia.

Decyzją Rady Samorządu Uczniowskiego z dnia 5 maja 2016 r., regulamin wchodzi w życie w dniu 12 maja 2016 r.