z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
Termin składania wniosków: od 3 do 15 września 2018 r
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w p.202 (pedagog szkolny).
Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty: 514 zł (stan na 10.05.2018r.).W tym roku następuje zmiana kryterium dochodowego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów (informacja dot. wysokości dochodu zostanie podana o wiadomości niezwłocznie po podjęciu rozporządzenia).
 Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj.
z sierpnia 2018 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia.

 

 

 

Nowe godziny pracy sekretariatu szkoły

Poniedziałek 7.00-16.00

Wtorek          7.00-16.00

Środa             7.00-16.00

Czwartek        7.00-16.00

Piątek             7.00-16.00

Przyjmowanie stron

wnioski i skargi – dyrektor lub wicedyrektor szkoły

Poniedziałek  9.00-10.00

Środa              14.00-15.00

Piątek             12.00-13.00

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Zebrania z rodzicami

Kl. I – III –    godz. 17.00 – 18.00 –  wrzesień, grudzień, maj

          godz. 18.00 – 19.00 – listopad, styczeń

Kl. IV – VII – godz. 18.00 – 19.00 – wrzesień, grudzień, maj

             godz. 17.00 – 18.00 – listopad, styczeń

Konsultacje – godz. 17. 30 – 19. 00 dla klas I – VII

  • 09.2017r. (środa) Zebrania z rodzicami
  • 09.2017r. (środa) Zebranie Rad Oddziałowych
  • 10.2017r. (środa) Konsultacje
  • 11.2017r. (czwartek) Zebrania z rodzicami
  • 12.2017r (środa) Zebrania z rodzicami
  • 01.2018r. (środa) Zebrania z rodzicami
  • 03.2018r. (środa) Konsultacje
  • 05.2018r. (środa) Zebrania z rodzicami

 

  • Dodatkowe konsultacje rodziców z nauczycielami organizuje wychowawca klasy

 

 

Nowe godziny pracy sekretariatu szkoły

Poniedziałek 7.30-15.30

Wtorek          7.30-15.30

Środa             7.30-17.00

Czwartek        7.30-15.30

Piątek             7.30-15.30

 

Przyjmowanie stron

wnioski i skargi – dyrektor lub wicedyrektor szkoły

Poniedziałek  9.00-10.00

Środa              15.00-17.00

Piątek             12.00-13.00