z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE

Proszę o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa w naszej szkole

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im A. Mickiewicza w Zabrzu – Procedury, strategie zarządzania kryzysem w szkole


SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE

Proszę o zapoznanie się z pismem poniżej nt. udziału  naszej szkoły w projekcie

„Zintegrowany system polityki i programów Ograniczania Niskiej Emisji  – ZONE”

Pismo badania spirometryczne


System Rekrutacji Elektronicznej 2019


List Minister Anny Zalewskiej
i Głównego Inspektora Sanitarnego
w sprawie szczepień ochronnych dzieci

 

 

 SPOTKANIA Z RODZICAMI

1. Zebrania:

kl. I – III,

godz. 17:00 – 18:00 – wrzesień, grudzień;

godz. 18:00 – 19:00 – maj, styczeń;

kl. IV – VIII,

godz. 18:00 – 19:00 – wrzesień, grudzień;

godz.17:00 – 18:00 – styczeń, maj.

2. Konsultacje (godz. 17:30 – 19:00):

11.09.2018  – zebrania z rodzicami,

11.09.2018 – zebranie rad oddziałowych,

23.10.2018 – konsultacje,

20.11.2018 – konsultacje,

18.12.2018 – zebrania z rodzicami,

22.01.2019 – zebrania z rodzicami  (wyniki klasyfikacji śródrocznej),

26.03.2019 – konsultacje/ zebrania z rodzicami dla klas VIII,

08.05.2019 – zebrania z rodzicami.

 3. Dodatkowe konsultacje rodziców z nauczycielami organizuje wychowawca klasy.

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
Termin składania wniosków: od 3 do 15 września 2018 r
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w p.202 (pedagog szkolny).
Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty: 514 zł (stan na 10.05.2018r.).W tym roku następuje zmiana kryterium dochodowego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów (informacja dot. wysokości dochodu zostanie podana o wiadomości niezwłocznie po podjęciu rozporządzenia).
 Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj.
z sierpnia 2018 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia.

 

 

 

Nowe godziny pracy sekretariatu szkoły

Poniedziałek 7.00-16.00

Wtorek          7.00-16.00

Środa             7.00-16.00

Czwartek        7.00-16.00

Piątek             7.00-16.00

Przyjmowanie stron

wnioski i skargi – dyrektor lub wicedyrektor szkoły

Poniedziałek  9.00-10.00

Środa              14.00-15.00

Piątek             12.00-13.00

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Zebrania z rodzicami

Kl. I – III –    godz. 17.00 – 18.00 –  wrzesień, grudzień, maj

          godz. 18.00 – 19.00 – listopad, styczeń

Kl. IV – VII – godz. 18.00 – 19.00 – wrzesień, grudzień, maj

             godz. 17.00 – 18.00 – listopad, styczeń

Konsultacje – godz. 17. 30 – 19. 00 dla klas I – VII

  • 09.2017r. (środa) Zebrania z rodzicami
  • 09.2017r. (środa) Zebranie Rad Oddziałowych
  • 10.2017r. (środa) Konsultacje
  • 11.2017r. (czwartek) Zebrania z rodzicami
  • 12.2017r (środa) Zebrania z rodzicami
  • 01.2018r. (środa) Zebrania z rodzicami
  • 03.2018r. (środa) Konsultacje
  • 05.2018r. (środa) Zebrania z rodzicami

 

  • Dodatkowe konsultacje rodziców z nauczycielami organizuje wychowawca klasy

 

 

Nowe godziny pracy sekretariatu szkoły

Poniedziałek 7.30-15.30

Wtorek          7.30-15.30

Środa             7.30-17.00

Czwartek        7.30-15.30

Piątek             7.30-15.30

 

Przyjmowanie stron

wnioski i skargi – dyrektor lub wicedyrektor szkoły

Poniedziałek  9.00-10.00

Środa              15.00-17.00

Piątek             12.00-13.00