z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

1. Początek roku szkolnego; 2 września 2019.

2. Zimowa przerwa świąteczna; 23- 31 grudnia 2019.

3. Ferie zimowe; 13 – 26 stycznia 2020.

4. Wiosenna przerwa świąteczna; 9 – 14 kwietnia 2020.

5. Egzamin klas VIII; 21 – 23 kwietnia 2020.

6. Zakończenie roku szkolnego ; 26 czerwca 2020.

7. Ferie letnie; 27 czerwca – 31 sierpnia.


 

 SPOTKANIA Z RODZICAMI

1. Zebrania:

kl. I – III,

godz. 17:00 – 18:00 – wrzesień, grudzień, maj;

godz. 18:00 – 19:00 –  luty;

kl. IV – VIII,

godz. 17:00 – 18:00 –  wrzesień, luty;

godz.18:00 – 19:00 – grudzień, maj.

2. Konsultacje (godz. 17:30 – 19:00):

11.09.2019  – zebrania z rodzicami klasy I – III

12.09.2019  – zebrania z rodzicami klasy IV – VIII

16.09.2019 – zebranie rad oddziałowych,

06.11.2019 – konsultacje,

11.12.2019 – zebrania z rodzicami,

05.02.2020 – zebrania z rodzicami  (wyniki klasyfikacji śródrocznej),

25.03.2020 – konsultacje/ zebrania z rodzicami dla klas VIII,

18.05.2020 – zebrania z rodzicami.

 3. Dodatkowe konsultacje rodziców z nauczycielami organizuje wychowawca klasy.


 

SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE

Proszę o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa w naszej szkole

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im A. Mickiewicza w Zabrzu – Procedury, strategie zarządzania kryzysem w szkole


SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE

Proszę o zapoznanie się z pismem poniżej nt. udziału  naszej szkoły w projekcie

„Zintegrowany system polityki i programów Ograniczania Niskiej Emisji  – ZONE”

Pismo badania spirometryczne


System Rekrutacji Elektronicznej 2019


List Minister Anny Zalewskiej
i Głównego Inspektora Sanitarnego
w sprawie szczepień ochronnych dzieci

 

 


Stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
Termin składania wniosków: od 3 do 15 września 2018 r
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w p.202 (pedagog szkolny).
Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty: 514 zł (stan na 10.05.2018r.).W tym roku następuje zmiana kryterium dochodowego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów (informacja dot. wysokości dochodu zostanie podana o wiadomości niezwłocznie po podjęciu rozporządzenia).
 Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj.
z sierpnia 2018 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia.

 

 


 

Nowe godziny pracy sekretariatu szkoły

Poniedziałek 7.00-16.00

Wtorek          7.00-16.00

Środa             7.00-16.00

Czwartek        7.00-16.00

Piątek             7.00-16.00

Przyjmowanie stron

wnioski i skargi – dyrektor lub wicedyrektor szkoły

Poniedziałek  9.00-10.00

Środa              14.00-15.00

Piątek             12.00-13.00