im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

Drodzy Rodzice i Uczniowie
26 czerwca kończymy zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2019/2020.
W związku z sytuacją epidemiczną nie będzie uroczystego zakończenia roku szkolnego. W tym dniu będzie możliwość odbioru świadectwa według podanego harmonogramu w pełnym reżimie sanitarnym (maseczka, rękawiczki i odpowiednie odstępy) Jednocześnie informujemy, że świadectwa będzie można odebrać w każdym innym dniu w ciągu wakacji w sekretariacie szkoły.

Harmonogram rozdania świadectw: http://sp14.zabrze.pl/wp-content/uploads/2020/06/Zakończenie-roku-szkolnego2.docx


Ferie świąteczne trwają od 23.12.19r. do 06.01.2020r.

Zajęcia opiekuńcze w świetlicy:
23.12.19r – 7.00-16.30
24.12.19r. – 7.00 – 12.00
27.12 19r. – 7.00 – 16.00
30.12.19r. – 7.00 – 16.00
31.12.19r. – 7.00 – 12.00
02.01.20r. – 7.00 – 16.00
03.01.20r. – 7.00 – 16.00
Stołówka nieczynna

------------------------------------------------------------------------

31 października 2019r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej od 6.30 do 17.00.

Stołówka w tym dniu nie wydaje obiadów.


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

1. Początek roku szkolnego; 2 września 2019.

2. Zimowa przerwa świąteczna; 23- 31 grudnia 2019.

3. Ferie zimowe; 13 – 26 stycznia 2020.

4. Wiosenna przerwa świąteczna; 9 – 14 kwietnia 2020.

5. Egzamin klas VIII; 21 – 23 kwietnia 2020.

6. Zakończenie roku szkolnego ; 26 czerwca 2020.

7. Ferie letnie; 27 czerwca – 31 sierpnia.


 SPOTKANIA Z RODZICAMI

1. Zebrania:

kl. I – III,

godz. 17:00 – 18:00 – wrzesień, grudzień, maj;

godz. 18:00 – 19:00 –  luty;

kl. IV – VIII,

godz. 17:00 – 18:00 –  wrzesień, luty;

godz.18:00 – 19:00 – grudzień, maj.

2. Konsultacje (godz. 17:30 – 19:00):

11.09.2019  – zebrania z rodzicami klasy I – III

12.09.2019  – zebrania z rodzicami klasy IV – VIII

16.09.2019 – zebranie rad oddziałowych,

06.11.2019 – konsultacje,

11.12.2019 – zebrania z rodzicami,

05.02.2020 – zebrania z rodzicami  (wyniki klasyfikacji śródrocznej),

25.03.2020 – konsultacje/ zebrania z rodzicami dla klas VIII,

18.05.2020 – zebrania z rodzicami.

 3. Dodatkowe konsultacje rodziców z nauczycielami organizuje wychowawca klasy.


 

SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE

Proszę o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa w naszej szkole

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im A. Mickiewicza w Zabrzu – Procedury, strategie zarządzania kryzysem w szkole

 

 


 

SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE

Proszę o zapoznanie się z pismem poniżej nt. udziału  naszej szkoły w projekcie

„Zintegrowany system polityki i programów Ograniczania Niskiej Emisji  – ZONE”

Pismo badania spirometryczne


 

System Rekrutacji Elektronicznej 2019


 

List Minister Anny Zalewskiej
i Głównego Inspektora Sanitarnego
w sprawie szczepień ochronnych dzieci


Stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
Termin składania wniosków: od 3 do 15 września 2018 r
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w p.202 (pedagog szkolny).
Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty: 514 zł (stan na 10.05.2018r.).W tym roku następuje zmiana kryterium dochodowego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów (informacja dot. wysokości dochodu zostanie podana o wiadomości niezwłocznie po podjęciu rozporządzenia).
 Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj.
z sierpnia 2018 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
 
Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia.


Nowe godziny pracy sekretariatu szkoły

Poniedziałek 7.00-16.00

Wtorek          7.00-16.00

Środa             7.00-16.00

Czwartek        7.00-16.00

Piątek             7.00-16.00

Przyjmowanie stron

wnioski i skargi – dyrektor lub wicedyrektor szkoły

Poniedziałek  9.00-10.00

Środa              14.00-15.00

Piątek             12.00-13.00

Ferie świąteczne trwają od 23.12.19r. do 06.01.2020r. 
Zajęcia opiekuńcze w świetlicy:
23.12.19r - 7.00-16.30
24.12.19r. - 7.00 - 12.00
27.12 19r. - 7.00 - 16.00
30.12.19r. - 7.00 - 16.00
31.12.19r. - 7.00 - 12.00
02.01.20r. - 7.00 - 16.00
03.01.20r. - 7.00 - 16.00
Stołówka nieczynna