SZKOLENIE KOMPUTEROWE

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE  SZKOLENIE KOMPUTEROWE

zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia kompetencji komputerowych lub językowych w ramach projektu„Czas na nowe KOMPETENCJE!”

nr  RPSL.11.04.01-24-0053/18,współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Do wyboru bezpłatne szkolenie popołudniowe na wszystkich poziomach zaawansowania A,B lub C:

  • 120-godzinny kurs komputerowyw 12’to osobowej grupie zakończony certyfikatem ECCC

Preferowane będą osoby:

  • o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie);
  • osoby pracujące, w wieku 25 lat i więcej (praca; dzieło; zlecenie);
  • nie prowadzące działalności gospodarczej oraz działalności w rolnictwie;
  • zamieszkujące na terenie miast objętych projektem (zgodnie z adresem zamieszkania):

Rekrutacja do projektu jest ciągła -do 30.09.2019r.

Informacja i zapisy  sekretariacie szkoły