„KSIĄŻKOWE MOLE W NASZEJ SZKOLE”.

Uwaga! Do 1 lutego trwają zapisy do trzeciej edycji miejskiego konkursu czytelniczego „KSIĄŻKOWE MOLE W NASZEJ SZKOLE”.

Zasady konkursu w skrócie – dwuosobowe drużyny ( dziecko + rodzic, babcia, dziadek, ciocia, wujek….. ) czytają trzy utwory Małgorzaty Musierowicz, zapoznają się z biografią autorki oraz cyklem Jeżycjada, a następnie rozwiązują wspólnie test konkursowy. Szczegóły konkursu w regulaminie. 

Wszystkie książkowe mole proszone są o szybkie zorganizowanie sobie drużyn oraz zgłoszenie swojego udziału w konkursie do 1 lutego 2019 r.  ( do p. Aleksandry Nocoń lub p. Bożeny Radomskiej ).

Pamiętajcie – książki nie gryzą, pochłaniają w całości!

 

Regulamin Miejskiego Konkursu Czytelniczego

„Książkowe mole w naszej szkole”

 

 1. Konkurs Książkowe mole w naszej szkole jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych na terenie miasta Zabrze.
 2. Konkurs odbywa się w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom.
 1. Celem konkursu jest:
 • kształcenie wrażliwości na odbiór słowa pisanego;
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych promujących pozytywne  wzorce zachowań, budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie
 • zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania;
 • kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą;
 • właściwe zagospodarowanie wolnego czasu;
 • wspieranie rozwoju intelektualnego i moralnego dziecka;
 • rozwijanie wyobraźni;
 • pogłębianie więzi między rodzicami i dzieckiem;
 • propagowanie idei czytania wśród rodzin;
 • popularyzacja rodzinnego spędzania czasu wolnego.
 1. Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach:

I etap – pisemny w formie testu, który będzie się składał z dwóch części: 1 cz. to znajomość biografii autorki oraz cyklu „Jeżycjada”, 2 cz. – znajomość treści książek podanych w punkcie 11. Regulaminu.

II etap – ustny; drużyny zakwalifikowane do tego etapu będą odpowiadały ustnie na 12 pytań.

 1. Do konkursu może przystąpić drużyna dwuosobowa: uczeń wraz z jedną ( starszą od siebie ) osobą z rodziny ( np. mama, tata, babcia, dziadek, wujek, ciocia, starsza siostra lub brat, kuzyn, kuzynka ). Drużyna wspólnie rozwiązuje jeden arkusz konkursowy.
 2. Zasady oceniania: za każdą poprawną odpowiedź w I etapie konkursu drużyna otrzymuje punkty zgodnie z informacją umieszczoną przy zadaniu.

Do II etapu ( ustnego ) przechodzi 10 najlepszych drużyn.

W II etapie drużyny losują kolejno pytania, które podzielone są wg stopnia trudności – za 1pkt., 3 pkt. lub za 5 punktów.

Punkty z obu etapów sumują się. Jeżeli po zakończeniu etapu drugiego suma wszystkich punktów drużyn będzie jednakowa, zostaną przyznane miejsca równorzędne.

 1. Czas trwania konkursu ( I etapu ) – 60 minut.
 2. Konkurs odbywać się będzie w godzinach popołudniowych w Szkole Podstawowej nr 14

z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu przy ul. Gdańskiej 10.

I etap konkursu ( część pisemna ) odbędzie się 15 marca 2019 r. o godz. 1700.

II etap ( część ustna ) zostanie przeprowadzony 29 marca 2019 r. o godz. 1700Wyniki etapu I oraz informacja o drużynach zakwalifikowanych do etapu II zostaną przekazane drogą mailową do 22 marca 2019 r.

 1. Swój udział w konkursie należy zgłosić, wypełniając formularz (załącznik nr 1) i przesyłając go e-mailem na adres b.radomska@sp14.zabrze.pl lub faxem pod numer 32 271 61 80  do dn. 1 lutego 2019 r. Szkoła może zgłosić do konkursu dowolną liczbę drużyn.
 2. Nagrody. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe otrzymają trzy najlepsze drużyny, przewidziane są również wyróżnienia oraz podziękowania dla nauczycieli.
 3. Zakres materiału obowiązujący do konkursu:
 • Małgorzata Musierowicz „Noelka”
 • Małgorzata Musierowicz „Pulpecja”
 • Małgorzata Musierowicz „Dziecko piątku”
 • Informacje dotyczące biografii Małgorzaty Musierowicz oraz cyklu „Jeżycjada”,

przede wszystkim strony internetowe:

 1. Wszelkich informacji udzielają osoby odpowiedzialne za organizację konkursu –
 1. Aleksandra Nocoń, p. Bożena Radomska
 1. Podanie danych w zgłoszeniu (załącznik nr 1) nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do wzięcia udziału              w konkursie.