Regulamin konkursu na komiks historyczny

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO – HISTORYCZNO – POLONISTYCZNEGO

NA KOMIKS ZWIĄZANY ZE STULECIEM ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

 Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – V  SP

  1. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu na komiks historyczny jest Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu.
  2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 4 i 5 naszej szkoły. Praca może być wykonana samodzielnie lub w parach.
  3. Celem konkursu jest:

– zachęcanie do twórczej aktywności,
– rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych dzieci,
– upowszechnienie różnorodnych technik plastycznych,
– pogłębianie świadomości i postaw patriotycznych oraz wzmocnienie więzi i odpowiedzialności za swoją ojczyznę,
– zainteresowanie historią,
– utrwalenie w pamięci postaw i czynów Polaków zasługujących na uznanie,
– kształtowanie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych poprzez współczesne środki artystycznego wyrazu (komiks).

  1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie komiksu przedstawiającego epizod, rozgrywający się na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę, w którym udział bierze realny lub fikcyjny bohater.
  2. Warunki uczestnictwa:

– przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez uczestnika,

– do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace, które dotychczas nie były publikowane i zgłaszane do innych konkursów,

– praca powinna stanowić zamkniętą całość o objętości minimum 4, maksymalnie 10 stron formatu A4. Plansze mogą być podzielone w sposób dowolny na kadry, przedstawione jednostronnie w orientacji pionowej lub poziomej. Strony muszą być ponumerowane.

– na odwrocie ostatniej strony mają się znaleźć: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz wiek autora,

wypełniony formularz zgłoszeniowy

– rodzice/ opiekunowie prawni autorów prac wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych we wszelkich materiałach promujących Konkurs zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000),

– organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania całości lub fragmentów pracy konkursowej
w dowolnej formie bez honorarium za prawa autorskie

– protokół, który powstanie po wyłonieniu laureatów będzie zawierał następujące dane: imiona, nazwiska, klasy uczniów.

  1. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo.
  2. Termin i miejsce dostarczenia prac:

Komiksy należy składać do 26 października 2018 r. u nauczyciela plastyki – p. Joanny Adamskiej.

  1. Wyłonienie laureatów Konkursu:

Komiksy zakwalifikowane do udziału w Konkursie oceni komisja składająca się z nauczycieli plastyki, historii, języka polskiego. Jury wyłoni zwycięzców Konkursu. Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody.