im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

Biblioteka

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, biblioteka szkolna przeprowadziła dwa konkursy, których wyniki przedstawiamy poniżej.

Konkurs na projekt plastyczny ” Sylwetka wielkiego Polaka” polegał na przedstawieniu postaci znaczącej i ważnej dla kultury lub historii naszego kraju, która przyczyniła się do odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku. Formą pracy miała być mapa mentalna wykonana dowolną techniką. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas V – VIII. Zwycięzcami zostali:

I miejsce: Gracjan P. (kl. VII a)

II miejsce: Aleksandra B. (kl. V b)

III miejsce: Adam N. (kl. V b)

Wyróżnienia: Weronika D. (kl. VI a) oraz Weronika J. (kl. VI a)

Konkurs na zakładkę do książki. Zakładka miała zawierać elementy plastyczne związane ze Świętem Niepodległości. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I – IV. Zwycięzcami zostali:

Kategoria klas I – II:

I miejsce: Jan S. (kl. I a) oraz Martyna W. (kl. II c)

II miejsce: Julia G. (kl. I d) oraz Laura K. (kl. I d)

III miejsce: Maja S. (kl. I a) oraz Hanna Z. (kl. I a)

Kategoria klas I – II:

I miejsce: Marta H. (kl. III b) oraz Miłosz J. (kl. IV e)

II miejsce: Jan M. (kl. IV b)

III miejsce: Jakub Z. (kl. IV d)

Koordynatorkami konkursów były Panie: Barbara Kamińska – Marciniak, Beata Rogut, Beata Krawiec

Najpiękniejsze prace ozdobiły bibliotekę tworząc wystawę pokonkursową:

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości dnia 11 listopada 1918 roku biblioteka szkolna ogłasza konkurs na zakładkę do książki.

Zakładka powinna zawierać elementy plastyczne związane ze Świętem  Niepodległości.

Technika pracy:  dowolna (wycinanka, kredki, farby, flamastry)

Format pracy:  prostokąt  10 cm x 20 cm

Ostateczny termin składania prac w bibliotece szkolnej:  7 listopada b.r. (środa)

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

–  klasy I i II;

  –  klasy III i IV.

(Dodatkowe informacje na temat konkursu – w bibliotece szkolnej.)

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

  

                                                                    Koordynatorki konkursu:

                                  B. Kamińska-Marciniak, B. Krawiec, B. Rogut

 

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, ogłaszamy konkurs na projekt plastyczny 

” Sylwetka wielkiego Polaka”

przedstawiający postać znaczącej i ważnej postaci dla kultury lub historii naszego kraju, która przyczyniła się do odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku.

Postacie do wyboru:

Ignacy Daszyński,  Roman Dmowski,  Józef Haller, Wojciech Korfanty,  Ignacy Jan Paderewski,  Józef Piłsudski

Technika pracy : dowolna (kredki, farby, flamastry, kolaż)

Format pracy :  A-3

Budowa : mapa mentalna

 praca ma zawierać elementy graficzne (rysunki, zdjęcia) i tekst z najważniejszymi informacjami i wydarzeniami związanymi z daną postacią.

Ostateczny termin składania prac w bibliotece szkolnej: 7 listopada b.r. (środa). 

(Dodatkowe szczegółowe informacje na temat wyglądu pracy konkursowej w bibliotece szkolnej – zapraszamy!)

 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

 

                                          Życzymy wspaniałych pomysłów! J

 

                                                                    Koordynatorki konkursu:

 1. Kamińska-Marciniak, B. Krawiec, B. Rogut

 

Drodzy  Rodzice!

Zwracamy się z prośbą o pomoc w uzupełnieniu księgozbioru Biblioteki Szkolnej.

Prosimy o przynoszenie książek do biblioteki, zbiórka potrwa do końca kwietnia.

  Dziękujemy!

                                   Samorząd Szkolny

Lista potrzebnych pozycji znajduje się poniżej, szczególnie zależy nam na lekturach obowiązkowych.

                       Lista lektur

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA I ZWROTU BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW

ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

W Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w ZABRZU

 

Podstawa prawna:

Art. 22 aj-ak ustawy z dnia 30 maja 2014 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014, poz. 811)

 

 1. Podręczniki oraz materiały edukacyjne, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły. Z kolei materiały ćwiczeniowe przekazane uczniowi stanowią jego własność.
 2. Ilekroć mowa o:
 • podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej;
 • materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
 • materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
 1. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dziennik Ustaw z 2008 r. nr 205 poz.1283)
 3. Biblioteka nieodpłatnie:
 • wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową;
 • zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną ;
 • przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.
 1. W przypadku uczniów klas pierwszych rodzic lub opiekun prawny potwierdza pisemnie w „Zbiorczym arkuszu odbioru podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych dla uczniów klas I” odbiór w/w oraz zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie zasad korzystania ze zbiorów przez dziecko.
 2. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Instrukcją Przetwarzania Danych w SP 14 w Zabrzu.
 3. Przekazanie uczniom klas pierwszych i drugich poszczególnych części podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych odbywa się w obecności nauczyciela bibliotekarza i wychowawcy. Pozostali uczniowie z klas czwartych otrzymują podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia od nauczycieli przedmiotu, którzy pobrali je wcześniej z biblioteki.
 4. W sytuacjach wskazanych przez nauczyciela uczeń ma prawo zabrać podręcznik/materiały edukacyjne do domu z obowiązkiem przyniesienia ich do szkoły we wskazanym terminie. Materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w szkole i w domu.
 5. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki, nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.
 6. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:
 • czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;
 • czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;
 • uczniowie są zobowiązani obłożyć podręczniki w celu ich ochrony przed zniszczeniem,
 • zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych,
 • uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;
 • z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;
 • podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.
 1. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:
 • uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;
 • w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo – odbiorczy, do której uczeń został przyjęty przekazanie materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.
 1. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.
 2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy I i II zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
 • kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
 • kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej.

Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik klasa …., część …” (podając numer części).

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:
 • do języka obcego nowożytnego do klasy I, II szkoły podstawowej,
 • do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV szkoły podstawowej,

szkoła może żądać od rodziców ucznia:

 • odkupienia we własnym zakresie podręczników lub materiałów edukacyjnych,
 • lub wpłacenia na konto szkoły kosztu zakupu podręcznika jaki poniosła szkoła. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek obsługiwany przez ING BANK ŚLĄSKI S.A., numer rachunku: 25 1050 1230 1000 0023 5388 5250. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik klasa …., przedmiot ….” .

Wykaz kosztów podręczników, będzie dostępny: na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie, bibliotece oraz u wychowawców klas.

 1. Decyzję o konieczności zwrotu kosztu zakupu lub zwrotu samego podręcznika podejmuje komisja złożona z nauczycieli powołanych w tym celu przez dyrektora szkoły.
 2. Ostatecznym terminem zwrotu kosztu zakupu lub zwrotu odkupionego podręcznika jest ostatni dzień zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Odkupione podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej, natomiast kserokopie dowodu wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Zwrot odkupionego podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.

 

Ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).

Zabrze, 28.04.201 r.