z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

tszywala

ministerstwo_kultury_i_dziedzictwa_narodowego-mkidn-logo_4815(2)

LOGO

LOGO

 

ZAJĘCIA

DYKCJA RYTMICZNIE

DYKCJA RYTMICZNIE

BURZA MÓZGÓW

BURZA MÓZGÓW

I JESZCZE RAZ

I JESZCZE RAZ

JAK TRUDNO SIĘ SKUPIC

JAK TRUDNO SIĘ SKUPIĆ

JAK USUNĄĆ TREMĘ?

JAK USUNĄĆ TREMĘ?

KTO MA POMYSŁ?

KTO MA POMYSŁ?

PRACA W GRUPIE

PRACA W GRUPIE

PRZY PRACY

PRZY PRACY

UWAGA UŚMIECH

UWAGA UŚMIECH

wystapicniewystapicotojestpytanie

WYSTĄPIĆ – NIE WYSTĄPIĆ OTO JEST PYTANIE?

WYSTĘP SOLOWY

WYSTĘP SOLOWY

FILMY

TWÓRCZA AKADEMIA TEATRU

HALO, TO MY

DZIEŃ DOBRY

GAZETKI

W TEATRZE JAPOŃSKIM

 

W ŚWIECIE KINA NIEMEGO

 

 

MÓJ WYMARZONY TEATR

TEATR KUKIEŁKOWY

Samorząd Uczniowski 2015/2016

 • Oliwia Kazior, klasa 6 a – przewodnicząca samorządu
 • Ziomek Marta, klasa 4 b – zastępca przewodniczącej
 • Amelia Przerwa, klasa 6 a – zastępca przewodniczącej

Poczet sztandarowy (opiekun: Anna Janik)

 • Adama Kołt, klasa 6b
 • Dominika Markowska, klasa 6b
 • Aleksandra Wiącek, klasa 6c

Sekcja informacyjno-plastyczna (opiekun: Katarzyna Kasprzyk, Joanna Polanek, Grażyna Rozciecha)

 • Długosz Bartłomiej z klasy 6a
 • Gryguć Zuzanna z klasy 5c
 • Kaflik Kamil z klasy 6b
 • Kazior Oliwia z klasy 6a
 • Maćkowska Agata z klasy 5b
 • Przerwa Amelia z klasy 6a
 • Rudzka Otylia z klasy 5b
 • Skwarek Karolina z klasy 6c – lider sekcji
 • Witkowski Szymon z klasy 6d
 • Woźniak Witold z klasy 4d

Sekcja rozrywkowa (opiekun: Tomasz Hanusek, Dariusz Nowak, Ewa Czerwińska)

 • Bajer Wiktoria z klasy 6c
 • Bałdys Patrycja z klasy 5c
 • Banaszkiewicz Filip z klasy 4d
 • Białas Krzysztof z klasy 6a
 • Borek Adam z klasy 4a
 • Doroba Mikołaj z klasy 4a
 • Dziedzic Angelika z klasy 6d
 • Janiszewska Julia z klasy 6c
 • Leszek Weronika z klasy 6d
 • Saternus Maciej z klasy 4d
 • Śliwa Adam z klasy 5c
 • Tymków Olimpia z klasy 6c – lider sekcji
 • Urban Szymon z klasy 5c
 • Wilczak Wiktoria z klasy 5c
 • Ziomek Marta z klasy 4b

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 • mgr Anna Janik – główny opiekun samorządu uczniowskiego, opiekun aktywu samorządu

Opiekunowie samorządu klas I-III

 • mgr Jolanta Rudzińska-Moczygemba – lider opiekunów
 • mgr Marzanna Kozak
 • mgr Zofia Porwolik
 • mgr Agata Kik
 • mgr Katarzyna Tenerowicz

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI

 • mgr Tomasz Hanusek – lider opiekunów, opiekun sekcji rozrywkowej
 • mgr Dariusz Nowak – opiekun sekcji rozrywkowej
 • mgr Katarzyna Kasprzyk – opiekun sekcji informacyjno-plastycznej
 • mgr Joanna Polanek – opiekun sekcji informacyjno-plastycznej
 • mgr Grażyna Rozciecha – opiekun sekcji informacyjno-plastycznej

Opiekun strony internetowej

 • mgr inż Ewa Czerwińska

Roku 2015/16

Przedstawiamy dziesiątkę uczniów, którzy ukończyli rok szkolny lub semestr z najlepszymi wynikami nauki. Złotą Dziesiątkę tworzą uczniowie, którzy na koniec I półrocza lub na koniec roku szkolnego uzyskali najwyższe w szkole średnie ocen ze wszystkich przedmiotów oraz otrzymali wzorową ocenę za zachowanie. W przypadku, gdy dwoje lub więcej uczniów ma taką samą średnią, a miejsce w Złotej Dziesiątce pozostaje tylko jedno, komisja weryfikacyjna bierze pod uwagę przedmioty, z których dany uczeń otrzymał najwyższe oceny. Pierwszeństwo ma wówczas ten uczeń, który zdobył wyższe oceny z przedmiotów wiodących. Gratulujemy wyróżnionym Uczniom!

 • Szymon Sekula z klasy VId,
 • Dominika Maruszczyk z klasy VId,
 • Karolina Skwarek z klasy VIc,
 • Aleksandra Wiącek z klasy VIc,
 • Falecka Małgorzata z klasy VIa,
 • Krzysztof Białas z klasy VIa,
 • Przemysław Nowakowski z klasy Vc,
 • Alicja Peciak z klasy Vc,
 • Wiktoria Wilczak z klasy Vc,
 • Paulina Polk z klasy IVa,

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA I ZWROTU BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW

ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

W Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w ZABRZU

 

Podstawa prawna:

Art. 22 aj-ak ustawy z dnia 30 maja 2014 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014, poz. 811)

 

 1. Podręczniki oraz materiały edukacyjne, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły. Z kolei materiały ćwiczeniowe przekazane uczniowi stanowią jego własność.
 2. Ilekroć mowa o:
 • podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej;
 • materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
 • materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
 1. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dziennik Ustaw z 2008 r. nr 205 poz.1283)
 3. Biblioteka nieodpłatnie:
 • wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową;
 • zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną ;
 • przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.
 1. W przypadku uczniów klas pierwszych rodzic lub opiekun prawny potwierdza pisemnie w „Zbiorczym arkuszu odbioru podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych dla uczniów klas I” odbiór w/w oraz zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie zasad korzystania ze zbiorów przez dziecko.
 2. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Instrukcją Przetwarzania Danych w SP 14 w Zabrzu.
 3. Przekazanie uczniom klas pierwszych i drugich poszczególnych części podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych odbywa się w obecności nauczyciela bibliotekarza i wychowawcy. Pozostali uczniowie z klas czwartych otrzymują podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia od nauczycieli przedmiotu, którzy pobrali je wcześniej z biblioteki.
 4. W sytuacjach wskazanych przez nauczyciela uczeń ma prawo zabrać podręcznik/materiały edukacyjne do domu z obowiązkiem przyniesienia ich do szkoły we wskazanym terminie. Materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w szkole i w domu.
 5. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki, nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.
 6. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:
 • czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;
 • czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;
 • uczniowie są zobowiązani obłożyć podręczniki w celu ich ochrony przed zniszczeniem,
 • zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych,
 • uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;
 • z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;
 • podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.
 1. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:
 • uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;
 • w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo – odbiorczy, do której uczeń został przyjęty przekazanie materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.
 1. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.
 2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy I i II zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
 • kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
 • kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej.

Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik klasa …., część …” (podając numer części).

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:
 • do języka obcego nowożytnego do klasy I, II szkoły podstawowej,
 • do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV szkoły podstawowej,

szkoła może żądać od rodziców ucznia:

 • odkupienia we własnym zakresie podręczników lub materiałów edukacyjnych,
 • lub wpłacenia na konto szkoły kosztu zakupu podręcznika jaki poniosła szkoła. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek obsługiwany przez ING BANK ŚLĄSKI S.A., numer rachunku: 25 1050 1230 1000 0023 5388 5250. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik klasa …., przedmiot ….” .

Wykaz kosztów podręczników, będzie dostępny: na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie, bibliotece oraz u wychowawców klas.

 1. Decyzję o konieczności zwrotu kosztu zakupu lub zwrotu samego podręcznika podejmuje komisja złożona z nauczycieli powołanych w tym celu przez dyrektora szkoły.
 2. Ostatecznym terminem zwrotu kosztu zakupu lub zwrotu odkupionego podręcznika jest ostatni dzień zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Odkupione podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej, natomiast kserokopie dowodu wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Zwrot odkupionego podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.

 

Ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).

Zabrze, 28.04.201 r.

To już siódma edycja! W konkursie wzięło udział wielu uczniów zabrzańskich szkół. Wpłynęło około 400 prac w różnych kategoriach wiekowych.

Jury w składzie mgr Tadeusz Nowotarski ( artysta malarz, grafik, nauczyciel sztuki), mgr Jolanta Skorupa (dyrektor MDK2 w Zabrzu), dr Beata Tuszyńska (lekarz weterynarii) wyłoniło 67 laureatów i wyróżnionych w konkursie. Bardzo serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy za rok. Protokół z pełną listą laureatów znajduje się na stronie szkoły: http://www.sp14.zabrze.pl

 

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania  – rok szkolny 2015/2016

KLASY I-III

Edukacja wczesznoszkolna

klasa I

klasa II

klasa III

Język angielski

klasa I

klasa II

klasa III

Język francuski

Ogólne kryteria kl. I – III

klasa I

klasa II

klasa III

Religia

klasa I

klasa II

klasa III

KLASY IV-VI

j. polski

klasa IV

klasa V

klasa VI

matematyka

klasa IV

klasa V

klasa VI

Historia

klasa IV

klasa V

klasa VI

Przyroda

Muzyka

Ogólne Kryteria

klasa IV

klasa V

klasa VI

Plastyka

kryt.ocen.plast.IV-VI.15_16

Zajęcia techniczne

kryt.ocen.zaj.tech.VI.15_16

kryt.ocen.zaj.tech.V.15_16

kryt.ocen.zaj.tech.IV.15_16

Zajęcia komputerowe

kryt.ocen.zaj.komp.IV_VI.15_16

Religia

kl_4_katecheza_ocen.15_16

kl_5_katecheza_ocen.15_16

kl_6_katecheza_ocen.15_16

Język angielski

kryt.ocen.j.ang.IV.15_16

kryt.ocen.j.ang.V.15_16

kryt.ocen.j.ang.VI.15_16

Język francuski

og.kryt.ocen.j.franc.kl.4_6_15_16

kryt.ocen.j.fr.4

kryt.ocen.j.fr.5

Wychowanie do życia w rodzinie

WDZ.kryt.15_16doc